Touto metodou se pomocí hloubkového vibrátoru zhotovují únosné pilíře z drceného nebo těženého kameniva pro zlepšení základové půdy ve smíšených a jemnozrnných zeminách. Tento proces vyvinul zakladatel společnosti Johann Keller a od té doby je nedílnou součástí našeho portfolia.

Vibrované štěrkové pilíře

Běžné využití

Zvýšení únosnosti základové půdy umožňující zmenšení velikosti základů
Redukce sedání základů
Zvýšení mechanicko-deformačních parametrů základové půdy
Snížení dynamické odezvy základové půdy
Zmírnění potenciálu zeminy ke zkapalnění
Zajištění stability svahů
Velmi efektivní pro zhutňování písků a rekultivace

Proces

U metody vibrovaných štěrkových pilířů se sloupy z drceného nebo těženého kameniva instalují do smíšených a jemnozrnných zemin.

Smíšené a jemnozrnné zeminy mají často nedostatečnou únosnost a tuhost. Přesahuje-li podíl jemnozrnných částic přibližně 15%, nelze již očekávat adekvátní vlastní zhutnění těchto zemin. Pak je vhodné použití metody vibračního vpěchování pomocí štěrkových pilířů. Tato metoda je také vhodná pro zlepšení únosnosti navážek ze stavební sutě, škváry nebo skrývkové zeminy.

Při této metodě se obvykle používá zásobníkový vibrátor (s klapkou), kdy se přivádí přídavný štěrkový materiál na špici vibrátoru za pomoci stlačeného vzduchu. Vzhledem k požadovanému speciálnímu vybavení byla vyvinuta vibrační souprava na pásovém nosiči (Tragraupe), která umožňuje použití přítlaku při zapouštění vibrátoru a zhutňování štěrkové výplně (aktivaci) a zajišťuje svislost štěrkových pilířů. Pracovní postup probíhá ve střídavých krocích. Při povytažení se z hrotu vibrátoru vypustí štěrkový materiál, který je při následném spuštění vibrátoru zhutněn a roztlačen do boků do zeminy. Tak vznikají vibrované (štěrkové) pilíře, které v interakci s okolní zeminou přenášejí zatížení.

Vibrační soupravy jsou vybaveny integrovaným palubním systémem sběru dat. Tato data, jako je dosažená intenzita elektrického proudu a rychlost zdvihu vibrátoru lze poté zaznamenat a zobrazit v reálném čase společně se stanovenými cílovými hodnotami na monitoru obsluhy v kabině stroje. Tímto způsobem může obsluha stroje opravit jakékoli odchylky přímo během procesu provádění, aby bylo dosaženo požadavků projektu.

Z této metody vzniklo několik variant jako vibrované betonové pilíře, kdy je beton čerpán do podloží skrz vibrátor nebo injektované štěrkové pilíře, kdy je kamenivo při instalaci smícháno s cementovou maltou.

Výhody

Univerzální metoda zlepšení základové půdy, kterou lze přizpůsobit nejrůznějším geologickým podmínkám a požadavkům na základy
Nabízí ekonomické řešení pro zlepšení základové půdy
Lze provést téměř do jakékoliv hloubky
Relativně rychlá realizace, takže následné stavební práce mohou být provedeny v krátkém časovém odstupu
Zlepšení základové půdy umožňuje využití standardních plošných základových konstrukcí (patky, pasy, desky), což může vést k úsporám
Šetrná technologie k životnímu prostředí, protože používá přírodní a místní (in situ) materiály
Extrémně tichá s nízkými vibracemi
Během procesu provádění je nutné odstranit jen malé množství zeminy, což minimalizuje náklady na likvidaci odpadu (vývrtku) proti technologii vrtaných pilot

Kontrola kvality

Vibrační zařízení, které používáme, je navrženo a vyrobeno našim vlastním firemním výrobcem výhradně pro použití společnostmi koncernu Keller. Interní software pro řízení kvality výroby umožňuje shromažďovat a analyzovat data v reálném čase a ověřit stav prováděného (probíhajícího) zlepšování základové zeminy.

Během procesu hutnění se automaticky zaznamenává celá řada výrobních parametrů jako je hloubka, spotřeba energie (el. proud), aktivační (tlaková) síla, pohyb (posuv) vibrátoru, datum a čas i číslo prvku.

K ověření výrobních parametrů pilířů a zlepšení základové půdy lze také použít polních zkoušek (testovacích polí), spolu se statickými zatěžovacími zkouškami (pilíře nebo skupiny pilířů) či zkouškami deformačních parametrů (materiálu) pilířů.