Vyplňování mezer mezi zrny nesoudržných zemin, kaveren vzniklých vyplavením při zvýšené proudící hladině podzemní vody nebo dutin například v nedostatečně zhutněných násypech, v krasových oblastech, při poruchách vodovodního potrubí nebo poruchách vozovky pozemních komunikací nebo i v  prostorách starých podzemních konstrukcí.

Výplňová injektáž

Běžné využití

Sanace starých důlních slojí
Sanace horninových zlomů
Sanace důlních šachet
Sanace v krasových oblastech
Vyplňování starých štol protiletecké ochrany, podzemních bunkrů a jiných technických podzemních staveb
Ochrana proti poklesům objektů v oblastech dotčených důlní činností
Zajištění terénních a geologických zlomů

Proces

Vyplňování dutin probíhá pomocí vzestupné primární a sekundární injektáže prováděné po jednotlivých etážích a v projektu stanoveném rastru.

Výhody

Dlouhodobé a bezpečné řešení pro eliminaci deformací terénu
Zlepšení geomechanických vlastností podloží
Výplňovou injektáž je možné kombinovat téměř se všemi dalšími známými technologiemi sanace podzákladí

Kontrola kvality

Firma Keller disponuje komplexním know-how v oblasti výplňových injektáží a provádí několik typů kontroly kvality jejich provedení.