Zásadní výhodou této vysoce produktivní metody je možnost stabilizace neúnosných vrstev nalézajících se ve větších hloubkách. Je nákladově efektivní, s minimálním množstvím zpětné suspense a navíc ji lze realizovat při nízkých teplotách.

Keller rig performing dry soil mixing

Běžné využití

V zeminách s vysokou vlhkostí umožňující chemickou reakci zeminy a podzemní vody s pojivem v suché formě.
Zvýšení únosnosti podzákladí
Redukce sedání
Zmírnění potenciálu zeminy ke zkapalnění
Úpravy a sanace kontaminovaných zemin jejich kompletní stabilizací
Stabilizace

Proces

Typické zařízení pro suchou metodu Deep Soil Mixing se skládá ze stacionárního nebo mobilního zásobníku a čerpadla na pojivo a speciálně vyvinuté vrtné soupravy pro instalaci pilířů vytvářených typovým nářadím na konci mísicí kolony. Obvyklý průměr pilíře je 0,6 až 1,0 m a hloubka zlepšení může být až 25 m. Přísun a mixování suché směsi se zeminou se spouští, jakmile vrtné nářadí dosáhne plánované hloubky a jeho rotace se změní do protisměru oproti penetrační fázi. Pojivo je dopravováno ze zásobníku ke stroji hadicemi pomocí stlačeného vzduchu. Množství pojiva je při plnění profilu pilíře upravováno rychlostí rotace. Množství pojiva dodaného do upravované zóny zeminy automaticky souvisí s tlakem vzduchu a tedy množstvím transportované směsi. Zatímco plastické jíly a silty jsou zpevňovány vápnem nebo cementem s vápnem, tak organické zeminy jsou míchány s vysokopecní struskou.

Výhody

Malá hlučnost, bez vibrací
Technologie šetrná k životnímu prostředí
Minimum vývrtku
Práce lze provádět i při nízkých teplotách
Ekonomická metoda
Možná náhrada dražších metod hlubinného zakládání
Flexibilita použití
Rychlost provádění

Kontrola kvality

Z protokolů o instalaci pilířů a z výsledků laboratorních a polních zkoušek jsou získávána data ke kontrole kvality a pro rizikovou analýzu. Každý pilíř je dokumentován protokolem, který zahrnuje identifikaci prvku, druh mísicího nářadí, hloubku pilíře (mísení), dobu mísení, specifikaci suspenze, množství suspenze, injektážní tlak, rychlost otáčení mísicí kolony a počet jejího ponoření a vytažení.      

Pro testování jsou obvykle odebrány vzorky stabilizované zeminy z ještě čerstvého pilíře. Je také možné využít některou kvalitní metodu jádrového vrtání nebo polních zkoušek pro získání vzorků a ověřit integritu, homogenitu a pevnost DSM pilíře. Výběr vhodných ověřovacích metod závisí na jejich relevantnosti, přesnosti a použitelnosti ve vztahu k účelu a charakteru úpravy zeminy a projektovaným parametrům stabilizované zeminy.