Injektování v horninách je obvykle aplikováno v horninách rozpukaných až silně rozpukaných k zamezení průtoku podzemní vody právě vyplněním těchto diskontinuit těsnicí hmotou. 

Injektáž hornin

Běžné využití

Snížení propustnosti, respektive zamezení proudění podzemní vody v horninovém masívu
Zvýšení únosnosti hornin

Proces

Injektážní suspenze je obecně injektována v oddělených fázích a v jednotlivých stupních z předem provedeného vrtu vytvořeného rotačně příklepovým vrtným nářadím. Snížení propustnosti, zatěsnění prostředí nebo také zpevnění prostředí je docíleno vyplněním stávajících puklin a horninových diskontinuit samotuhnoucí cementovou suspenzí. Suspenze je složená z vody a jemného až ultra jemného cementu.

Výhody

Dokáže efektivně redukovat proudění podzemní vody
Snižuje náklady na čerpání vody ze stavebních jam
Zamezuje snižování hladiny podzemní vody v okolí stavebních jam
Může snižovat možnou deformaci hornin

Kontrola kvality

Díky svým znalostem a zkušenostem jak v oblasti injektážních směsí tak v oblasti injektovaného materiálu dokáže Keller nabídnout maximální efektivitu provádění za minimalizace možných odchylek. Zároveň umí také použít a především pracovat se sofistikovaným počítačovým zařízením, které automaticky zaznamenává proces injektážních prací.