Touto metodou se pomocí hloubkového vibrátoru s dolním plněním (obdobně jako u štěrkových pilířů) zhotovují betonové pilíře pro přenos větších zatížení přes málo únosné vrstvy do hlubších únosných vrstev.

Vibrované betonové pilíře

Běžné využití

Zvýšení únosnosti podzákladí umožňující zmenšení velikosti základů
Redukce sedání základů
Zvýšení mechanicko-deformačních parametrů podzákladí
Zmírnění potenciálu zeminy ke zkapalnění
Zajištění stability svahů
Velmi efektivní pro rekultivace

Proces

Typ BSS

Tyto základové prvky se budují stejným postupem popsaným pro vibrované štěrkové pilíře. Místo štěrku se používá předem vyrobená speciální betonová směs třídy C12/15 až C16/20. Ta se chová obdobně jako přídavný štěrkový materiál u vibrovaných štěrkových pilířů. Nesnižuje se tak vliv zhutňování a aktivace výplňového materiálu na okolní zeminu.

Typ BRS

Hloubkový vibrátor s dolním plněním je zapouštěn přes málo únosné vrstvy do únosného podloží. BRS jsou vyrobeny z čerpatelného betonu, který je čerpadlem pumpován skrz vibrátor k jeho špici. Únosnost paty pilíře se zvyšuje opakovaným zvedáním a spouštěním vibrátoru. Dřík pilíře se vytváří kontinuálním vytažením vibrátoru za nepřerušeného pumpování betonu o vysoké pevnosti už bez zhutňování. Po dokončení lze hlavu betonových pilířů oříznout (začistit) a podle potřeby osadit výztuž.

Vibrační soupravy jsou vybaveny integrovaným palubním systémem sběru dat. Tato data, jako je dosažená intenzita elektrického proudu a rychlost zdvihu vibrátoru, lze poté zaznamenat a zobrazit v reálném čase společně se stanovenými cílovými hodnotami na monitoru obsluhy v kabině stroje. Tímto způsobem může obsluha stroje opravit jakékoli odchylky přímo během procesu provádění, aby bylo dosaženo požadavků projektu.

Výhody

Univerzální metoda zlepšení podzákladí, kterou lze přizpůsobit geologickým podmínkám a požadavkům na základy
Nabízí ekonomické řešení pro zlepšení podzákladí
Lze provést téměř do jakékoliv hloubky
Relativně rychlá realizace, takže následné stavební práce mohou být provedeny v krátkém časovém odstupu
Zlepšené podzákladí umožňuje provedení standardních plošných základových konstrukcí (patky, pasy, desky), což může vést k úsporám
Extrémně tichá technologie s nízkými vibracemi
Během procesu provádění je nutné odstranit jen malé množství zeminy, což minimalizuje náklady na likvidaci odpadu (vývrtku) oproti technologii vrtaných pilot

Kontrola kvality

Vibrační zařízení, které používáme, je navrženo a vyrobeno našim vlastním firemním výrobcem výhradně pro použití společnostmi koncernu Keller. Interní software pro řízení kvality výroby umožňuje shromažďovat a analyzovat data v reálném čase a ověřit stav prováděného (probíhajícího) zlepšování základové půdy.

Během procesu hutnění se automaticky zaznamenává celá řada výrobních parametrů jako je hloubka, spotřeba energie (el. proud), aktivační (tlaková) síla, pohyb (posuv) vibrátoru, datum a čas i číslo prvku.

K ověření výrobních parametrů pilířů lze také použít polních zkoušek (testovacích polí), spolu se statickými zatěžovacími zkouškami (pilíře nebo skupiny pilířů), zkouškami pevnosti v tlaku materiálu pilířů nebo ověřením průměru pilíře.