Sanace podloží vysokých násypů a mostu štěrkovými pilíři.

R 55 SKALKA - HULÍN
R 55 SKALKA - HULÍN

O projektu

Z podrobného inženýrsko-geologického průzkumu provedeného v trase budoucí rychlostní komunikace vyplynulo, že se jedná o území s nepříznivými geotechnickými poměry tvořené především jemnozrnnými zeminami, které jsou málo únosné a silně stlačitelné.

Zadání stavby

Vzhledem ke geologické stavbě a vypočteným hodnotám časového průběhu sedání v několika úsecích vysokých násypů na neúnosném podloží byla navržena sanace pro zvýšení stability násypových svahů a urychlení konsolidace pod násypy tak, aby její podstatná část proběhla během stavby a bylo možno bez obav provádět konstrukce vozovky.

Popis řešení

Sanační práce spočívaly v provedení vibrovaných štěrkových pilířů průměru 600 mm, které byly rozmístněny v trojúhelníkové síti o proměnné vzdálenosti (2,1 – 2,6 m) v rozmezí podle výšky násypu. Tyto svislé drenážní prvky byly navázány na plošnou drenáž konečné tloušťky 600 mm, která zajistí odvedení vytlačené vody mimo násypové těleso. V jednom úseku rychlostní komunikace vedené na vysokém náspu, ve kterém bylo sanováno podloží pod násypem, se nachází plošně založený přesypávaný mostní objekt. Rovněž podloží samotného mostu bylo sanováno štěrkovými pilíři průměru 800 mm ve čtvercovém rastru 1,4 x 1,4 m. Na okrajích sanovaných oblastí bylo projektem předepsáno sledování plošného rozšíření měkkých až tuhých náplavových jílů. Vzhledem k jejich výskytu a mocnosti přes 10,0 m v okrajových oblastech některých úseků bylo rozhodnuto geotechnikem stavby o rozšíření nutné plochy sanace. Práce a především termíny dokončení komplikovaly přeložky inženýrských sítí, zejména plynu a VVN. Vzhledem k nasazení 1 – 3 hutnících strojů Tragraupe dle požadavků objednatelů se všechny termíny dokončení prací podařilo bez větších problémů dodržet.

Informace o projektu

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Obchodní jednotka Keller

Keller CZ

Objednatel

EUROVIA CS, a.s.
STRABAG, a.s.
IMOS Brno, a.s.

Projektant

Dopravoprojekt Brno, a.s.