Kotvy jsou předpjaté prvky, které mohou přenášet velká zatížení a minimalizovat tak vodorovné deformace konstrukcí. Kotva se skládá z kotevní hlavy, volné délky táhla a kořenové délky táhla. Známe dva typy kotevních systémů – lanové kotvy a tyčové kotvy.

Lanové se skládají z několika pramenců (obvykle od 2 do 15 kusů). Naopak tyčové z jednotlivých ocelových tyčí s nekonečným závitem o průměru od 18 do 63 mm.

Kotvy

Běžné využití

Kotvení konstrukcí
Jako náhrada rozpěrných konstrukcí pro usnadnění výstavby
Zajištění opěrných stěn
Zajištění proti vztlaku pro konstrukce pod hladinou podzemní vody
Při zajištění svahu s rizikem sesuvu (stabilizace svahu)

Proces

Připravený vrt je od svého konce nejprve vyplněn zálivkou z cementové směsi a následně do něj osazen ocelový tahový prvek (výstroj). Po předepsané době se provede injektáž, případně reinjektáž, dokud není dosaženo projektované délky a kvality kořenového tělesa také cementovou směsí. Zbytek délky ocelového prvku až k hlavě kotvy leží „volně“ ve vrtu se zálivku. Po zatvrdnutí injektážní směsi se kotva aktivuje vnesením předpětí přes kotevní hlavu do ocelové výstroje, které je přenášeno přes volnou délku do injektovaného kořene kotvy a z něj do okolní půdy resp. horniny. Konstrukce je tímto ukotvena a předpjatá směrem proti zemnímu tělesu.

Kotvy mohou být prováděny jako dočasné (životnost < 2 roky) nebo trvalé (životnost > 2 roky), u nichž musí být zaručena protikorozní ochrana.

Klemm
Klemm

Výhody

Předpětí snižuje vodorovné deformace zajišťované konstrukce
Lze provádět ve všech typech zemin
Optimalizace svislého nosného prvku pažicí konstrukce (pilota, zápora, apod.)
Eliminace použití rozpěrných systémů pro pažicí konstrukce

Kontrola kvality

Naše mnohaleté zkušenosti s používáním kotev vedou k neustálé kontrole kvality v našich projektech. Únosnost jednotlivých kotev se kontroluje a dokumentuje předepsanými zkouškami v souladu s platnými normami a schválenými předpisy výrobce.