Palladium je multifunkční komplex na Náměstí Republiky v Praze. Součástí komplexu je 39 000 m2 obchodních prostor, 20 000 m2 kancelářských prostor a také podzemní garáže s 900 parkovacími místy.

Palladium

O projektu

V rámci tohoto projektu proběhla nejen výstavba nového objektu, ale i přestavba stávající budovy bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad,  která je památkově chráněna a jejíž větší část musela být zachována a zakomponována do nově budovaného komplexu.

Zadání stavby

Úkolem naší firmy bylo zpracování prováděcího projektu a vlastní realizace zajištění stávající budovy kasáren tak, aby  suterénní prostory mohly být prohloubeny ze současné úrovně na úroveň –11,00 až -12,60, přičemž základová spára stávajícího objektu kasáren se nacházela v úrovni cca. –6,00. 

Popis řešení

Pro podchycení obvodových a příčných nosných zdí jsme použiti technologie mikropilotových bárek a technologie tryskové injektáže.Mikropilotové bárky byly tvořeny ze skupin mikropilot MESI 139,7/9,2 mm, do kterých jsme ze statických důvodů vkládali ocelové trubky 101,6/8,3 mm. Injektovaný kořen MESI pilot byl vetknutý do skalního podloží tvořeného zvětralými břidlicemi. Jednotlivé mikropiloty se pak v průběhu výkopových prací propojovaly zavětrováním. Na horní části mikropilotových bárek byl přenos zatížení z podchytávaného zdiva zajištěn ocelovou konstrukcí složenou z příčníků a převázek, spočívajících na zhlaví mikropilot.

V některých částech objektu jsme zdivo stěn podchytávali sloupy tryskové injektáže. Zejména v oblasti výjezdové rampy z podzemních garáží, jejíž niveleta zasahuje pod hladinu podzemní vody a sloupy tryskové injektáže tak plní nejen funkci statickou, ale i těsnící.

Z prováděcího projektu podchycení objektu kasáren vyplynula nutnost 2 500 m sloupů tryskové injektáže v některých úsecích kotvených dočasnými pramencovými kotvami, 3 100 m MESI pilot a 200 tun ocelové konstrukce. S ohledem na skutečnost, že naše práce probíhaly v souběhu s velkým množstvím dalších činností na staveništi zajišťovaných jinými dodavatelskými firmami koordinovanými generálním dodavatelem  stavby, bylo nutné velmi vysoké nasazení všech našich pracovníků, aby byly naše práce realizovány v požadovaných termínech, kvalitě a zároveň byly prováděny hospodárně bez prostojů jednotlivých strojů a zařízení.

Informace o projektu

Investor

Hannover Leasing GmbH & Co. KG

Obchodní jednotka Keller

Keller CZ

Objednatel

Topgeo Brno, spol. s r.o.