Provedení založení nových budov B5-B6 a pažení stavební jámy v rámci výstavby areálu Rohan City.

Stavební jáma

O projektu

V rámci výstavby areálu Rohan City, konkrétně budov B5-B6 bylo nutné provedení pažení stavební jámy, vodotěsné pažení dvou dojezdů výtahů ve stavební jámě a založení budoucí novostavby bytového objektu. 

Objekt má dvě, respektive tři podzemní a deset nadzemních podlaží.  V suterénu má půdorysný tvar téměř pravidelného obdélníku o vnějších rozměrech cca 65 x 33 m. V nadzemních podlažích se obrys domu redukuje na dvě samostatné bytové „věže“ přibližně tvaru pětiúhelníku o rozměru cca 31 x 23 m. 

Zadání stavby

Naše společnost byla oslovena již v průběhu projektové přípravy s žádostí o návrh pažení stavební jámy. 

Naše projekční oddělení navrhlo po celém obvodu stavební jámy záporové pažení. V hlubší polovině stavební jámy byla stabilita pažící konstrukce zajištěna pomocí dvou úrovní zemních lanových kotev, ve zbývající části jednou úrovní kotev. Těsnicí pažení dojezdů výtahů bylo navrženo jako trvalá štětovnicová stěna. Založení objektu a věžových jeřábů bylo řešeno pomocí velkoprůměrových železobetonových pilot. 

 

Popis řešení

Naše činnost byla zahájena po provedení předvýkopu hloubky cca 0,5 m v celém rozsahu stavební jámy. 

V první řadě se instalovaly zápory. Ze stejné úrovně byly provedeny s hluchým vrtem i železobetonové piloty pro založení objektu těsně přiléhající k budoucí stěně stavební jámy. Následoval výkop na 1. kotevní úroveň. V průběhu zemních prací se osazovala výdřeva zápor. Po dokončení kotev 1. úrovně byla stavební jáma vytěžena na 2. kotevní úroveň a částečně i na úroveň ochranné vrstvy základové spáry. Následovala realizace druhé kotevní úrovně a železobetonových pilot pro založení objektu. Piloty byly vrtané průměru 620, 750, 880, 1000 a 1180 mm, délek až 15 m. Pro urychlení prací jsme pro vrtání pilot využili dvě vrtné soupravy. K těsnění dvou jímek dojezdů výtahu byly využity vibroberaněné trvalé štětovnicové stěny. Jelikož byly stěny zavázány až do skalního podloží, bylo nutné v předstihu ještě provést po obvodu budoucích jímek předvrty. Po dokopání stavební jámy a zhotovení podkladních betonů byly přebetonované hlavy pilot odbourány na požadovanou úroveň.       

Zajištění stavební jámy i založení objektu bylo dokončeno v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě k plné spokojenosti zákazníka.

Informace o projektu

Investor

Sekyra Group, a.s.

Obchodní jednotka Keller

Keller CZ

Objednatel

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.