Provedení založení nových budov B1-B2 v rámci výstavby areálu Rohan City.

Pilotáž

O projektu

V rámci výstavby areálu Rohan City v Praze obdržela naše společnost projektovou dokumentaci pro založení nových budov B1-B2. Stavební jáma byla svahovaná, čili nebylo tedy nutné ji pažit. 

Objekt má dvě podzemní a osm nadzemních podlaží, kdy v suterénu zaujímá půdorysný tvar pravidelného obdélníku o vnějších rozměrech cca 74 x 35 m. V nadzemních podlažích se obrys domu redukuje na dvě samostatné bytové „věže“ tvaru obdélníku o rozměru cca 24 x 25 m.

Zadání stavby

Původní projektová dokumentace objektu předpokládala založení pomocí vrtaných velkoprůměrových železobetonových pilot. Po prostudování inženýrsko-geologického průzkumu jsme navrhli variantní řešení založení objektu pomocí sloupů tryskové injektáže. Tato úprava byla staticky srovnatelná, ale pro objednatele cenově a časově výhodnější.

Popis řešení

V přepracovaném projektu pro založení objektu jsme využili zkušenosti s technologií tryskové injektáže již dříve aplikovaných u staveb s vhodnými geotechnickými podmínkami. 

Tlakem zatížené vrtané železobetonové piloty průměru 620 až 1 180 mm a délky 12-18 m byly nahrazeny jedním až dvěma sloupy tryskové injektáže průměru 1,0 až 2,0 m a délky 4,0 až 6,0 m. Trysková injektáž byla prováděna z ochranné vrstvy základové spáry a pata sloupů zasahovala do poloh fluviálních štěrků.

Některé sloupy zatížené i tahovou silou byly následně vyztuženy GEWI tyčí s roznášecí hlavou. Během výkopu na základovou spáru pak byly hlavy sloupů tryskové injektáže frézovány na požadovanou úroveň.

Dále byly vně stavební jámy navrženy a provedeny velkoprůměrové železobetonové piloty pro založení dvou stavebních věžových jeřábů.

Náš způsob založení metodou tryskové injektáže se v těchto geotechnických poměrech ukázal jako velmi efektivní, kdy realizovaný produkt vykazuje požadované vlastnosti. Ze strany společnosti Keller byla odvedena kvalitní projekční i realizační práce ke spokojenosti zákazníka.

 

Informace o projektu

Investor

Sekyra Group, a.s.

Obchodní jednotka Keller

Keller CZ

Objednatel

Ridera Stavební a.s.