Provedení vrtaných pilot, mikropilot, štětovnic a tryskové injektáže v rámci projektu "Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v říčním km 14,231 – 16,840".

Trysková injektáž

O projektu

V roce 2018 jsme obdrželi výzvu k podání cenové nabídky na dodávku prací speciálního zakládání do projektu „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v říčním km 14,231 – 16,840„. V tendru jsme byli úspěšní a s generálním dodavatelem stavby společností OHL ŽS, a.s. jsme uzavřeli v březnu smlouvu na provedení vrtaných pilot, mikropilot, štětovnic a tryskové injektáže v rámci uvedené stavby. Realizace díla začala v březnu 2019 s aktuálním předpokladem ukončení prací ke konci  roku 2020.

Zadání stavby

Realizace díla začala v březnu 2019 s aktuálním předpokladem ukončení prací ke konci  roku 2020. Zrealizováno bylo pilotové založení jednoho mostního objektu, dvou lávek pro pěší pomocí mikropilot, zajištění stavební jámy štětovnicovou stěnou pro stavbu jezu, založení několika ochranných zdí na vrtaných pilotách. Trysková injektáž byla použita na několika objektech s využitím její těsnící funkce na ochranných hrázích a nových nábřežních zdech či podchycení stávajících nábřežních zdí. Štětovnicové stěny byly použity nejenom pro dočasné zajištění stavební jámy jezu, ale také jako trvalé těsnící konstrukční prvky pod nové nábřežní zdi.

Popis řešení

Práce probíhaly v těsné blízkosti sousedních pozemků, často ve stísněných podmínkách s omezeným přístupem na pracoviště. Díky koordinaci generálního dodavatele stavby a jeho komunikaci nejenom s partnery projektu, ale i s majiteli sousedních pozemků a objektů, které byly prováděním prací dotčeny, se podařilo dílo zrealizovat v termínu a bez významných škod.

Vrtnými pracemi byly často zastiženy vrstvy ulehlých balvanitých štěrků, k jejich překonávání  velkoprofilovými vrty pomohlo naše kvalitní vrtné nářadí. Naše technologie tryskové injektáže se v této geologii ukázala jako velmi efektivní a produkt vykazuje požadované vlastnosti. Naopak vhánění štětovnic beraněním či zavibrováním je v těchto balvanitých podmínkách složité, což se projevuje v nižší produktivitě práce, ale i ve značném opotřebení štětovnic a strojního vybavení.

Ze strany KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. byla odvedena kvalitní realizační práce ke spokojenosti zákazníka, kterého přesvědčila projevená profesionalita.

 

Informace o projektu

Investor

Obec Rapotín

Obchodní jednotka Keller

Keller CZ

Objednatel

OHL ŽS, a.s.